WebGenerator ProStats

Statuten

NAAM EN ZETEL
Artikel 1
De vereniging draagt de naam “Open Golfclub Olympus” en is gevestigd te Amsterdam.

DOEL
Artikel 2
1. De vereniging stelt zich ten doel het golfspel en het sociaal verkeer tussen de leden onderling te bevorderen, alsmede het verrichten van al hetgeen daarmee in verband staat of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
2. Zij tracht dit doel te bereiken door activiteiten op golfgebied te ontplooien, in het bijzonder door het organiseren van oefeningen en wedstrijden en terreinen daartoe ter beschikking te stellen en te verkrijgen, met alle wettige middelen die daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

DUUR EN VERENIGINGSJAAR
Artikel 3
1. De vereniging is opgericht op zes augustus negentienhonderd zesenzeventig voor onbepaalde tijd.
2. Het verenigingsjaar loopt gelijk met het kalenderjaar.

LIDMAATSCHAP
Artikel 4
1. De vereniging bestaat uit:
a. ereleden;
b. leden van verdienste;
c. gewone leden;
d. jeugdleden;
e. studerende leden;
f. buitengewone leden;
g. donateurs.
2.
(a) Ereleden zijn zij die op voordracht van het bestuur als zodanig zijn benoemd in een algemene ledenvergadering door ten minste twee derde van de aanwezige stemgerechtigde leden.
(b) Leden van verdienste zijn leden die vanwege hun buitengewone verdiensten voor de vereniging voor de duur van hun lidmaatschap door het bestuur als zodanig zijn benoemd. Leden van verdienste hebben dezelfde rechten en plichten als gewone leden.
(c) Gewone leden zijn zij die de eenentwintigjarige leeftijd hebben bereikt.
(d) Jeugdleden zijn zij die de eenentwintigjarige leeftijd nog niet hebben bereikt;
(e) Studerende leden zijn leden die zijn ingeschreven bij een door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap erkende dagopleiding en die de leeftijd van 27 jaar nog niet hebben bereikt.
(f) Buitengewone leden zijn zij die niet kunnen worden gerangschikt onder de categorieën a tot en met e. Zij worden als zodanig door het bestuur toegelaten, dat tevens de rechten en verplichtingen van het buitengewone lid vaststelt.
(g) Donateurs zijn zij die een jaarlijkse gift doen aan de vereniging. Het minimum bedrag van de gift wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld.
3. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk, is niet overdraagbaar en kan niet door erfopvolging worden verkregen.
4. De nadere omschrijving van de rechten en verplichtingen van de leden, met uitzondering van de buitengewone leden en donateurs, worden in het Huishoudelijk Reglement vastgesteld en gewijzigd.
5. Waar in deze Statuten wordt gesproken over leden, zonder nadere aanduiding, wordt bedoeld de leden als genoemd in lid 1 van dit artikel onder de letters a tot en met e.

BEËINDIGING VAN HET LIDMAATSCHAP
Artikel 5
1. Het lidmaatschap eindigt door:
a. het overlijden van het lid;
b. door schriftelijke opzegging door het lid;
c. door schriftelijke opzegging door de vereniging. Dit kan geschieden wanneer een lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet verlangd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
d. royement. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken, wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
2. Schriftelijke opzegging van het lidmaatschap door het lid of de vereniging kan alleen geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Een te laat ontvangen opzegging doet het lidmaatschap beëindigen tegen het einde van het volgende verenigingsjaar.
3. Het lidmaatschap kan onmiddellijk worden beëindigd wanneer van de vereniging of van het lid in redelijkheid niet verlangd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
4. Schriftelijke opzegging door de vereniging, alsmede royement, geschiedt door het bestuur.
5. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging, als bedoeld in lid 1c en 1d, wordt het lid zo spoedig mogelijk schriftelijk, met opgave van de redenen, in kennis gesteld. Binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving staat betrokkene beroep open bij de commissie van beroep, die door de algemene ledenvergadering wordt benoemd. Bestuursleden en/of leden van andere commissies mogen geen deel uitmaken van de commissie van beroep.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Het geschorste lid heeft het recht voor de commissie van beroep zijn zaak te bepleiten. De uitspraak van de commissie van beroep is bindend.
6. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijven de jaarlijkse bijdragen voor het gehele jaar verschuldigd.
7. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit, waarbij de verplichtingen van geldelijke aard voor de leden zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.
8. Het bestuur is bevoegd een lid voor een bepaalde tijd te schorsen in de uitoefening van al zijn rechten of van bepaalde rechten ingeval:
a. de betrokkene bij herhaling in strijd handelt met de reglementen, regels of aanwijzingen. De betrokkene moet vooraf ten minste één maal schriftelijk ter zake zijn gewaarschuwd;
b. de betrokkene door handelingen of uitlatingen het belang of de goede naam van de vereniging of de Nederlandse Golf Federatie in ernstige mate heeft geschaad.
Van een besluit tot schorsing wordt het lid zo spoedig mogelijk schriftelijk, met opgave van de redenen, in kennis gesteld. Binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving staat betrokkene beroep open bij de commissie van beroep.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Het geschorste lid heeft het recht voor de commissie van beroep zijn zaak te bepleiten. De uitspraak van de commissie van beroep is bindend.
9. De rechten en verplichtingen van een buitengewoon lid en van een donateur kunnen te allen tijde wederzijds vervallen worden verklaard. De jaarlijkse bijdrage blijft evenwel voor het gehele jaar verschuldigd.

GELDMIDDELEN
Artikel 6
1. De geldmiddelen der vereniging bestaan uit de inkomsten der vereniging.
2. De jaarlijkse contributie wordt voor één of meerdere jaren vastgesteld door de algemene ledenvergadering, per categorie als in artikel 4, lid 1 vermeld.
3. Nieuwe leden betalen een entreegeld, waarvan de hoogte door de algemene ledenvergadering is vastgesteld.
4. Alle nieuwe leden als in de categorieën c tot en met e van artikel 4 lid 1 genoemd, verstrekken de vereniging een obligatielening, tenzij de algemene ledenvergadering anders besluit. De hoogte van de obligatielening wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering. De obligatielening is niet rentedragend.
5. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen, zulks ter uitsluitende beoordeling van het bestuur, gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot betaling van financiële bijdragen te verlenen, dan wel betalingsregelingen te treffen.

BESTUUR
Artikel 7
1. Het bestuur bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste negen personen die door de algemene ledenvergadering worden benoemd. De leden van het bestuur worden met inachtneming van het in lid 2 bepaalde benoemd uit de leden en niet-leden.
2. Niet-leden kunnen tot lid van het bestuur worden benoemd, zij het dat het aantal niet-leden minder moet bedragen dan de helft van het aantal uit de leden benoemde bestuursleden.
3. Het benoemen van bestuursleden geschiedt door het stellen van kandidaten en eventueel tegenkandidaten. Zowel het bestuur als ten minste tien leden zijn bevoegd tot het stellen van (tegen)kandidaten. Een kandidaatstelling vanuit de leden dient uiterlijk veertien dagen voor de algemene ledenvergadering schriftelijk bij het bestuur te zijn ingediend. De namen van degenen die kandidaat zijn gesteld, worden aan de leden bekendgemaakt gelijktijdig met of zo spoedig mogelijk na de oproep voor de algemene ledenvergadering.

PERIODIEK AFTREDEN / SCHORSING
Artikel 8
1. Elk bestuurslid kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden ontslagen of geschorst door een met ten minste twee derden van de geldig uitgebracht stemmen genomen besluit, in een vergadering waarin ten minste twee derde van de leden vertegenwoordigd is. Het in artikel 18, lid 3, tweede alinea en volgende gestelde, is van overeenkomstige toepassing. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
2. De leden van het bestuur worden benoemd voor de tijd van drie jaren. Een periodiek aftredend bestuurslid is herkiesbaar overeenkomstig het in lid 4 van dit artikel gestelde.
3. Het bestuurslidmaatschap van een bestuurslid dat uit de leden is benoemd eindigt door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging of door bedanken, tenzij de algemene ledenvergadering anders besluit.
4. a. Leden van het bestuur zijn na een eerste zittingsduur van drie jaren herkiesbaar bij volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen;
b. Na een zittingsduur van zes of meer jaren, zijn leden van het bestuur herkiesbaar, indien het bestuur bij schriftelijke stemming unaniem tot kandidaatstelling heeft besloten en de kandidaat in de ledenvergadering ten minste twee derde van de schriftelijk uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd.

BESTUURSFUNCTIES / BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR
Artikel 9
1. De voorzitter van de vereniging wordt als zodanig uit de leden door de algemene vergadering benoemd.
2. Het bestuur wijst uit haar midden een secretaris en een penningmeester aan, alsmede een vicevoorzitter. Het bestuur kan voor elk bestuurslid een plaatsvervanger aanwijzen.
3. Van het verhandelde in elke vergadering worden door een notulist notulen opgemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ondertekend. In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud van een besluit niet beslissend.
4. Het bestuur besluit bij meerderheid van stemmen. In het Huishoudelijk Reglement kunnen nadere regels aangaande de vergaderingen en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.

BESTUURSTAAK / VERTEGENWOORDIGING
Artikel 10
1. Behoudens beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
2. Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen, waarin de voorziening in de open plaatsen aan de orde komt.
3. Het bestuur is bevoegd, onder zijn verantwoordelijkheid, bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitoefenen door commissies, die door het bestuur worden benoemd.
4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene ledenvergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, tot het verwerven, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt, of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.
5. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene ledenvergadering voor de besluiten tot:
I.
onverminderd het bepaalde onder II, het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen een bedrag of waarde van vijfentwintigduizend (25.000) euro te boven gaande. Door het splitsen van rechtshandelingen kan het bepaalde in dit onderdeel I niet worden ontgaan;
II.
a. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van onroerende goederen, behoudens belangen van minder dan vijfentwintigduizend (25.000) euro.
b. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend;
c. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een aan de vereniging verleend bankkrediet, behoudens belangen van minder dan vijfentwintigduizend (25.000) euro.
d. het aangaan van dadingen die een bedrag van vijfentwintigduizend (25.000) euro overschrijden.
e. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het nemen van die rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden;
f. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten die een loonsom van vijfentwintigduizend (25.000) euro per jaar overschrijden.
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door derden geen beroep worden gedaan.
6. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde, wordt de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd
a. hetzij door het bestuur;
b. hetzij door twee bestuursleden.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 11
In een door de algemene ledenvergadering vast te stellen Huishoudelijk Reglement zijn alle bepalingen opgenomen met betrekking tot de dagelijkse gang van zaken van de vereniging. Het Huishoudelijk Reglement mag niet in strijd zijn met de wet, noch met de Statuten. Het Huishoudelijk Reglement kan gewijzigd worden op voorstel van het bestuur in een algemene ledenvergadering bij een besluit met een meerderheid van twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen.

JAARVERSLAG / REKENING EN VERANTWOORDING
Artikel 12
1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
2. Het bestuur brengt op een algemene ledenvergadering, binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, het jaarverslag uit. Onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten legt het bestuur rekening en verantwoording af over het in het afgelopen jaar gevoerde bestuur.
3. a. Tenzij de algemene ledenvergadering anders besluit, benoemt de algemene ledenvergadering uit de leden een commissie van ten minste drie personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene ledenvergadering verslag uit van haar bevindingen;
b. jaarlijks treedt een derde van de leden van de commissie af. Het aftredende lid is gedurende twee jaren niet herbenoembaar;
c. de last van de commissie kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden herroepen, doch uitsluitend door de benoeming van een andere commissie.
d. Indien de algemene ledenvergadering geen commissie als bedoeld in lid 3.a. benoemt, benoemt het bestuur een accountant zoals bedoeld in artikel 393 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, die de rekening en verantwoording van het bestuur onderzoekt en hierover verslag uitbrengt aan de algemene ledenvergadering.
4. Het bestuur is verplicht aan de commissie van onderzoek alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage te geven in de boeken en bescheiden van de vereniging. Vereist het onderzoek van de rekening en de verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie zich door een deskundige doen bijstaan.
5. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in lid 1 en 2 zeven jaren te bewaren.
6. De in lid 2 genoemde stukken, alsmede het verslag van de commissie van onderzoek, zijn na de in lid 2 genoemde ledenvergadering voor de leden ter inzage, tenzij deze aan de leden werden toegezonden.

ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN
Artikel 13
1. Aan de algemene ledenvergadering komen in de vergadering alle bevoegdheden toe die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene ledenvergadering – de jaarvergadering – gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording als bedoeld in artikel 12, lid 2;
b. het verslag van de commissie van onderzoek, als bedoeld in artikel 12 lid 3;
c. de benoeming van de in artikel 12 genoemde commissie van onderzoek voor het volgende verenigingsjaar of in plaats daarvan de benoeming van de accountant, als bedoeld in artikel 12 lid 3.d.;
d. voorziening in eventuele vacatures;
e. stand van zaken exploitatie Openbaar Golfterrein De Hoge Dijk;
f. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de ledenvergadering.
g. het verlenen van een mandaat aan het bestuur om de inflatiecorrectie conform het consumentenprijsindexcijfer werknemersgezinnen toe te passen op de contributie voor het volgende verenigingsjaar.
h. het vaststellen van de begroting voor het volgende verenigingsjaar.
3. Andere algemene ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk acht.
4. Voorts is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering, wanneer ten minste één tiende van de stemgerechtigde leden daarom verzoekt. Een verzoek dient schriftelijk en voorzien van een opgave van en een toelichting op de te behandelen onderwerpen te worden gericht aan het bestuur.
Andere dan de aangemelde onderwerpen kunnen tijdens de ledenvergadering niet in behandeling worden genomen.
5. Indien aan het verzoek, als bedoeld in lid 5, binnen één maand geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroeping van een algemene ledenvergadering overgaan, overeenkomstig het in artikel 14 gestelde.
6. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris, of een andere door de voorzitter aangewezen persoon, notulen gemaakt.

BIJEENROEPING ALGEMENE LEDENVERGADERING
Artikel 14
1. De algemene ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur.
2. Het bijeenroepen gebeurt door een mededeling in het clubblad en/of door een schriftelijke oproep aan de leden. In afwijking van de vorige zin, kan de oproep tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering en toezending van de bijbehorende agenda eveneens geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat het lid voor dit doel aan de vereniging bekend heeft gemaakt, mits het lid met deze wijze van oproeping heeft ingestemd.
3. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
4. Oproepingen in het clubblad gelden als schriftelijke oproeping in de zin van lid 1 van dit artikel.

TOEGANG EN STEMRECHT
Artikel 15
1. Toegang tot de algemene ledenvergaderingen hebben alle leden van de vereniging, een bestuurslid dat geen lid van de vereniging is, de buitengewone leden en de donateurs. Ook de personen die op de wachtlijst staan hebben toegang tot de algemene ledenvergaderingen.
Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden.
2. Over toelating van andere dan in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene ledenvergadering.
3. Ieder lid van de vereniging heeft één stem; een geschorst lid heeft geen stemrecht.
Een bestuurslid dat geen lid is van de vereniging heeft een raadgevende stem.
4. Een lid, met uitzondering van een geschorst lid, kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid laten uitbrengen.

VOORZITTERSCHAP
Artikel 16
1. De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of door zijn of haar plaatsvervanger. Ontbreken beiden, dan treedt één der andere bestuursleden, aan te wijzen door het bestuur, op als voorzitter. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de ledenvergadering daarin.

BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING
Artikel 17
1. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene ledenvergadering genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
2. Als ongeldige stemmen worden aangemerkt uitgebrachte stemmen, dan wel stembiljetten, die naar oordeel van commissie van stemopneming
– zijn ondertekend;
– onleesbaar zijn;
– een persoon niet duidelijk aanwijzen;
– de naam bevatten van een persoon die niet kandidaat is gesteld;
– voor een verkiesbare plaats meer dan één naam bevatten;
– meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon die bedoeld is.
Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
3. Over personen wordt schriftelijk met gesloten stembriefjes gestemd. Over zaken wordt, naar keuze van de voorzitter, mondeling of bij hand opsteken gestemd, tenzij de voorzitter een schriftelijk stemming gewenst acht, of één van de stemgerechtigden zulks vóór de stemming verlangt. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij de statuten of een stemgerechtigde hoofdelijke of schriftelijke stemming verlangen.
4. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid behaalt, heeft een tweede stemming plaats tussen de twee kandidaten die de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Indien de stemmen staken, vindt een herstemming plaats. Brengt ook deze stemming geen volstrekte meerderheid voor één van de kandidaten, dan beslist het lot.
5. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
6. Het ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de ledenvergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
7. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het in lid 6 bedoelde oordeel, de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats indien de meerderheid van de vergadering dit wenst, of in geval de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde een herstemming verlangt.

STATUTENWIJZIGING
Artikel 18
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden aangebracht dan door een besluit van een algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
2. Ten minste veertien dagen vóór de algemene ledenvergadering tijdens welke een statutenwijziging aan de orde zal komen, dient de voorgestelde wijziging woordelijk naar de stemgerechtigde leden te zijn verzonden.
3. Een besluit tot wijziging van de statuten behoeft ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen, in een ledenvergadering waarin ten minste twee derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien niet ten minste twee derde van het aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is dan wordt binnen vier weken daarna, doch niet eerder dan twee weken, een tweede ledenvergadering bijeengeroepen en gehouden. Deze ledenvergadering zal over het voorstel dat in de vorige ledenvergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, kunnen besluiten met een meerderheid van twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
4. Een statutenwijziging treedt niet eerder in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

ONTBINDING
Artikel 19
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene ledenvergadering. Het in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing.
2. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen die, ten tijde van het besluit tot ontbinding, stemgerechtigd lid waren. Ieder hunner ontvangt een deel evenredig aan de duur van het lidmaatschap. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven.